آموزشگاه و هنرکده معرق چوب. سیمرغ با بیش از 18 سال فعالیت