مجموعه. تولیدی. وهنری معرق چوب. سیمرغ با بیش از 19 سال فعالیت