آموزشگاه و هنرکده معرق چوب. سیمرغ با بیش از 19 سال فعالیت