مجموعه تولیدی وهنری معرق چوب سیمرغ۰۹۱۱۲۵۷۰۲۷۰قدبنان

آموزش معرق

در این بخش می توانید با استفاده آموزش های داده شده پروژه معرق خود را آغاز نمایید.

همه آموزش ها →

چوب شناسی

 

تعاریف چوب   الف :تعریف گیاه شناسی چوب: عبارت است از مجموعه  ای از بافت های ثانویه لنینی شده گیاهان آوندی. که در بین مغز ولایه. (کامبیوم) ساقه و ریشه و شاخه ها قرار میگیرد.  یا قسمت داخلی ساقه،ریشه وشاخه درختان ودرختچه ها که قابل استفاده در مصارف گوناگون میباشد ومیتوان با کار کردن براى روی آن به ارزش و مرغوبیت آن افزود

درختان به طور کلی به دو دسته  تقسیم  میشوند   1. پهن برگان   2-سوزنی برگان   پهن برگان:عموما دارای برگ پهن ودر فصل پاییز وزمستان  خزان میکنند مانند راش  بلوط  اوجا ملچ. و… چوب پهن برگان دارای بافت و ساختمان متفاوت. هستند که از سبک ترین و سست ترین  چوبها تا سنگین ترین وسخت ترین ها در میان  آنها وجود دارد.    سوزنی برگان:  به گروهی اطلاق میشود که دارای ترکیب ظاهری مخروطی شکل وتنه ای مستقیم وبلند و برگ های نازک دارد و به استثنایی چند گونه اکثر آنها در زمستان خزان نمی کنند. و به علت      وجود صمغ زیاد در معرق کاری کاربرد کمتری دارد اختلاف  سوزنی برگان وپهن برگان.    1_سوزنی برگان درارتفاعات بیشتری نسبت به پهن برگان میرویند               2_نقش چوب درپهن برگان بیشترازسوزنی برگان است                                       3-  تنوع گونه ها در پهن برگان. بیشتر از سوزنی برگان  است                           4- رشد سوزنی برگان بیشترازپهن برگان  است                                                       ساختمان ظاهری چوب.                                                                           1-پوست. ؛ نقش حفاظت از تنه درخت را بر عهده  دارد و ضخامت آن بستگی به گونه و جنس و سن  درخت دارد.                                                                2_لایه زاینده چوب. یا کامبیوم  سلول های که بین پوست وچوب وجود دارد و باعث تولید چوب وافزایش قطر تنه درختان میشوند .فعالیت کامبیوم  در فصل زمستان غیر فعال میشود.                                                                            3   _چوب برون: به قسمتی  ازچوب اطلاق میشود که بعد از کامبیوم ودر اطراف چوب درون قرار گرفته است ودارای سلول های زنده که فعالیت فیزولوژیکی درخت را تامین میکند ورنگ چوب برون عموما روشن است که به خاطر داشتن مواد نشاسته ای وقندی میباشد به همین علت است که قارچها و حشرات به آن. حمله میکند چوب برون شیرهمان رااز ریشه به برگهاانتقال میدهد                        4_چوب درون: پس از مدتی که عمر درخت میگذرد سلول های میانی چوب فعالیت فیزولوژیکی خود را از دست میدهد وانبار ذخیره مواد استخراجی میشود در واقع با تغییر تدریجی چوب برون تشکیل میشود همه چوب ها چوب درون دارند ولی گاهی رنگ چوب درون وچوب برون هم رنگ میباشد وقابل  تشخیص  نمی باشد .عموما  چوب درون تیره تر از چوب برون است و دوام آن بالاتر از چوب برون است                                                                                    5_مغز چوب: دارای بافت نرم ودر مرکز تنه وشاخه قرار دارد.                             چوب بهاره وچوب تابستانه.                                                                    . چوب بهاره در آغاز فصل رویش تشکیل  میشود وسرعت رشد آن زیاد بوده ودارای  سلول ها با حفره درشت ودیوار نازک است ورنگ آن روشن میباشد چوب تابستانه: در اواخر دوره رویش تشکیل میشود و سرعت رشد آن کم است وسلولهای آن دارای دیواره ضخیم وحفره کوچک است و رنگ آن به خاطر دیواره ضخیم تیره تر از چوب بهاره است. عمدتا بخش تاریک وروشنی که در یک حلقه رویش مشاهده میشود مربوط به اختلاف رنگ چوب بهاره. وتابستانه است.      به مجموع چوب بهاره و تابستانه یک حلقه. رویش میگویند. که هر کدام از آنها نشان دهنده  یک سال درخت است                                                                                  برش یا ابعاد سه گانه چوب:                                                               برش عرضی :برشی که عمود بر محور تنه درخت. باشد. وکمترین  استفاده در معرق چوب دارد.                                                                                      برش مماسی:برشی که مماس بر دوایر سالیانه وعمود بر پره های چوبی باشد ودر طول  الیاف درخت باشد پره های چوبی در برش مماس نقش چشمک بود جود می آورد.                                                                                                 برش شعاعی :برشی که عمود بر دوایر سالیانه ویا مماس بر پره های چوبی باشد ودر طول الیاف درخت باشد. پره های چوبی در برش  شعاعی نقش پر مگسی بوجود میآورد.     برش شعاعی ومماسی جزء برش طولی درخت میباشد وبیشترین استفاده را در معرق دارند                                                              کلید شناسایی چوب ها:                                                                          1_رنگ چوب  2__بافت چوب    3_طعم چوب   4_بوی چوب                                                                                                                                      1_رنگ چوب ؛ علی رغم تشابه زیادی که در بعضی چوب ها وجود دارد میتواند در شناسایی چوب ها به کار رود باید توجه داشت اگر چوب ها در هوای آزاد قرار بگیرند. رنگ چوب تغییر میکند وعموما تیره تر می شوند که این تغییربه خاطر اکسید شدن ترکیبات معدنی موجود در چوب بوجود می آید اگر چوب روشن در معرض نورخورشید  قرار گیرد به رنگ قهوه ای در میاد واگر در معرض باران یا رطوبت زیاد قرار گیرد خاکستری میشود                                                       2بافت چوب.                                                                                  الف_چوب های ریز بافت نمدار گلابی صنوبر شمشاد.                                       ب-چوب های درشت بافت  کرات اقاقیا ملچ اوجا.                                       . ج-چوب های منقوش. گردو ملچ آزاد                                                              د- چوبهایی ساده فاقد هر گونه نقش  ونگار هستند مثل ممرز شمشاد  عناب. انجیلی نمدار.                                                                                              بوی چوب ناشی ازوجودموآد استخراجی درچوب میباشد

 

 

عیوب چوب  :  هرگونه حالت غیر طبیعی و غیر منظم در چوب که باعث کاهش مقاومت مکانیکی و ارزش تجاری و زیبایی  آن میشود جزئ معایب چوب می‌شود

منشاء معایب چوب

الف:  معایب طبیعی چوب        ب: معایب  ناشی از خشک شدن               ج:معایب ناشی از عوامل خارجی